Bài tập tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu sơ cấp 1

Cách tốt nhất để ghi nhớ kiến thức chính là thực hành. Sau mỗi bài học đừng quên làm bài tập nhé! Luyện tập từ vựng ngữ pháp với các bài tập tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu cùng mình nha!

Bài tập tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu sơ cấp 1

1. 她_____老师。
tā _____ lǎoshī.

A. 是 shì
B. 叫 jiào
C. 姓 xìnɡ
D. 很 hěn

2. 我_____李。
wǒ _____ lǐ.

A. 是 shì
B. 叫 jiào
C. 姓 xìnɡ
D. 很 hěn

3. 你_____什么名字?
nǐ _____ shénme mínɡzi ?

A. 是 shì
B. 叫 jiào
C. 姓 xìnɡ
D. 很 hěn

4.
A: 你去_______?
nǐ qù _______?

B: 我去学校。
wǒ qù xuéxiào.

A. 谁的 sheíde
B. 哪里 nǎlǐ
C. 怎么 zěnme
D. 什么时候 shénme shíhòu
E. 什么 shénme

5.
A: 这是_______书?
zhè shì _______ shū?

B: 小明的。
xiǎo mínɡ de

A. 谁的 sheíde
B. 哪里 nǎlǐ
C. 怎么 zěnme
D. 什么时候 shénme shíhòu
E. 什么 shénme

6.
A: 你_______不开心?
nǐ _______ bù kāi xīn?

B: 我的电脑丢了。
wǒ de diàn nǎo diū le.

A. 谁的 sheíde
B. 哪里 nǎlǐ
C. 怎么 zěnme
D. 什么时候 shénme shíhòu
E. 什么 shénme

7.
A: 我们_______到?
wǒ men _______ dào?

B: 还有十分钟。
hái yǒu shí fēn zhōnɡ.

A. 谁的 sheíde
B. 哪里 nǎlǐ
C. 怎么 zěnme
D. 什么时候 shénme shíhòu
E. 什么 shénme

8.
我不_______开车。
wǒ bú_______ kāi chē.

A. 要 yào
B. 想 xiǎnɡ
C. 会 huì

9. 我_______去超市买些水果。
wǒ_______ qù chāo shì mǎi xiē shuǐ ɡuǒ.

A. 要 yào
B. 能 néng
C. 会 huì

10. 我想喝茶,不_______喝咖啡。
wǒ xiǎnɡ hē chá, bù_______ hē kā fēi.

A. 要 yào
B. 想 xiǎnɡ
C. 会 huì

11. 她很厉害,_______说五种外语。
tā hěn lì hɑi, _______ shuō wǔ zhǒnɡ wài yǔ.

A. 要 yào
B. 想 xiǎnɡ
C. 会 huì

12. 这件事不_________,你要认真一点儿。
zhè jiàn shì bù_________, nǐ yào rèn zhēn yì diǎn’r.

A. 难 nán
B. 简单 jiǎn dān

13. 杨老师很_________,每天都加班。
yánɡ lǎo shī hěn _________, měi tiān dōu jiā bān.

A. 忙 mánɡ
B. 轻松 qīnɡ sōnɡ

14. 游乐场很好玩,就是人太_________。
yóu lè chǎnɡ hěn hǎo wán, jiù shì rén tài _________.

A. 多 duō
B. 少 shǎo

15. 菜市场很远,买菜不_________。
cài shì chǎnɡ hěn yuǎn, mǎi cài bù _________.

A. 方便 fānɡ biàn
B. 麻烦 má fán

16. 我和哥哥喜欢吃苹果。妹妹不喜欢吃苹果。 我们 _____ 喜欢吃苹果。

wǒ hé ɡē ɡe xǐ huɑn chī pínɡ ɡuǒ. mèi mèi bù xǐ huān chī pínɡ ɡuǒ. wǒ men _____ xǐ huɑn chī pínɡ ɡuǒ .

A. 不都 bù dōu
B. 都 dōu
C. 都不 dōu bù

17. 我和哥哥不喜欢吃苹果。妹妹也不喜欢吃苹果。 我们 _____ 喜欢吃苹果。
wǒ hé ɡē ɡe bù xǐ huɑn chī pínɡ ɡuǒ. mèi mèi yě bù xǐ huān chī pínɡ ɡuǒ. wǒ men _____ xǐ huɑn chī pínɡ ɡuǒ.

A. 不都 bù dōu
B. 都 dōu
C. 都不 dōu bù

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi?

A 我喝茶,谢谢。 wǒ hē chá, xiè xiè.

B 这个菜18块。 zhè ɡe cài 18 kuài.

C 25 块。 25 kuài.

D 我想去商店买个杯子。 wǒ xiǎnɡ qù shānɡdiàn mǎi ɡè bēizi.

E 不去,明天我去朋友家。 bú qù, mínɡtiān wǒ qù pénɡyou jiā.

18
A: 请问,这个杯子多少钱?
qǐnɡ wèn, zhè ɡe bēizi duōshǎo qián?
B: ________________。

19
A: 你想喝什么? nǐ xiǎnɡ hē shén me?

B: ________________。

20.
A: 你好,这个菜多少钱? nǐ hǎo, zhèɡe cài duō shǎo qián?

B: ________________。

21.
A: 下午你想去哪儿? xià wǔ nǐ xiǎnɡ qù nǎ’r?

B: ________________。

22.
A: 明天你去学校吗? mínɡ tiān nǐ qù xué xiào mɑ?

B: ________________。

Nghe và chọn đáp án đúng

23.

A. 美国人 měi ɡuó rén
B. 法国人 fǎ ɡuó rén
C. 中国人 zhōnɡ ɡuó rén

24.

A. 我的朋友 wǒ de pénɡ yǒu
B. 我的同学 wǒ de tónɡ xué
C. 我的老师 wǒ de lǎo shī

25.

A. 我的朋友 wǒ de pénɡ yǒu
B. 我的同学 wǒ de tónɡ xué
C. 我的老师 wǒ de lǎo shī

26.

A. 王方 wánɡ fānɡ
B. 李心 lǐ xīn
C. 安妮 ān ní

Sắp xếp các cụm từ thành câu hoàn chỉnh

27.
A 很喜欢 hěn xǐ huɑn

B 我的女儿 wǒ de nǚ ér

C 学中文 xué zhōnɡ wén

____________

28.
A 你 nǐ

B 水果 shuǐ ɡuǒ

C 买不买 mǎi bù mǎi
____________

29.
A 很多篮球鞋 hěn duō lán qiú xié

B 有 yǒu

C 杰克 jié kè
____________

30.
A 吗 mɑ

B 来自英国 lái zì yīnɡ ɡuó

C 李老师 lǐ lǎo shī
____________

31.
A 这些 zhè xiē

B不贵 bú ɡuì

C 苹果 pínɡ ɡuǒ
____________

32.
A 每个城市 měi ɡè chénɡ shì

B 他想去 tā xiǎnɡ qù

C 旅游 lǚ yóu
____________

33.
A 我要买 wǒ yào mǎi

B 电影票 diàn yǐnɡ piào

C几张 jǐ zhānɡ
____________

Cách diễn đạt các câu bên dưới đúng hay sai

34. 这个杯子不是我的。 zhè ɡe bēizi bú shì wǒ de.

35. 公交车上有十二几个人。 ɡōnɡ jiāo chē shànɡ yǒu shí èr jǐ ɡè rén.

36. 那个书包五十多块钱。 nà ɡè shū bāo wǔ shí duō kuài qián.

37. 我爸爸的爱好是打篮球。 wǒ bà bɑ de ài hào shì dǎ lán qiú.

38. 你学汉语,我也学汉语。 Nǐ xué hàn yǔ, wǒ yě xué hàn yǔ.
=> 我们都学汉语。wǒ men dōu xué hàn yǔ.

39. 你不去学校,我也不去学校。 Nǐ bú qù xué xiào, wǒ yě bú qù xué xiào.
=> 我们不都去学校。 wǒ men bù dōu qù xué xiào.

40. 你有事 ,我也有事。Nǐ yǒu shì, wǒ yě yǒu shì.
=>我们都没事。 wǒ men dōu méi shì.

Đáp án:

1A, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7D, 8C, 9A, 10B, 11C, 12B, 13A, 14A, 15A, 16A, 17C, 18C, 19A, 20B, 21D, 22E, 23C, 24C, 25A, 26B, 27BAC, 28ACB, 29CBA, 30CBA, 31ACB, 32BAC, 33ACB, 34 Đ, 35 S, 36 Đ, 37 Đ, 38 Đ, 39 S, 40 S

Chắc chắn sau mỗi bài tập bạn sẽ rút ra được nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ chuỗi bài luyện tập cùng chúng mình nhé!

Xem thêm: Bài tập tiếng Trung trình độ trung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *